ગુજરાતી

શાન ટ્રાન્સલેશન તરફથી

આપને અભિનંદન!

શાન ટ્રન્સલેશન ખાતે અમે આપને નજીવી કિંમતથી વિશ્વકક્ષાની શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા ધરાવતા અનુવાદ, સામગ્રી લેખન, ટ્રાન્સ્ક્રીપ્શન તથા સબટાઈટલિંગને લગતી સેવાઓની ખાતરી આપી છીએ.

આ બાબત માટે અમે વિશ્વમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ છીએ-

  • આશરે 35 જેટલા દેશમાં ઉપસ્થિતિ
  • સૌથી ઓછી કિંમતો અને ગુણવત્તાની ખાતરી
  • સમયસર કાર્ય પૂર્ણ નહીં થવાના સંજોગોમાં અમે દંડની ચુકવણી કરી છીએ
  • અનુવાદ માટે આશરે 2,500 ભાષાની જોડની ઓફર કરી છીએ
  • કોન્ટેન્ટ રાઈટિંગ માટે આશરે 300 ભાષાની ઓફર કરી છીએ
  • વિશ્વભરમાં 800 કરતાં વધારે ક્લાઈન્ટનો વિશ્વાસ હાંસલ કરેલો છો
  • મહિલાઓથી બનેલી આંતરરાષ્ટ્રીય ટીમ આપને 24X6 સેવા પૂરી પાડી છીએ.

અંદાજીત ખર્ચ તપાસો અથવા ઓનલાઈન વાત કરો.

આપનો આભાર!